Tư Vấn Thẩm định Dự án Khởi Nghiệp - David Phạm

03/04/2016 847 0 1 0 0

Mô tả
Anh Việt Huy đang tư vấn cho bạn trẻ David Phạm về dự án kết nối nông nghiệp mà David Phạm đang dự định khởi nghiệp.

Bình luận